نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ میمیری تز ندی

- فضاسازی و زیباسازی حیاط مدارس، از جمله دیوارها، سطح زمین، کاشت درخت و گل و گیاه گذاشتننیمکت های رنگی و زیبا در حیاط مدرسه، تابلوی زیبای سر در مدرسه، دیوارهای تمیز و زیبا و تزیین شده بانقاشی های زیبا، نماسازی های مختلف.- زیباسازی مناسب ساختمان مدارس از جمله هماهنگی کاشی و سرامیک و سنگ - رنگ آمیزی در ودیوارها، پرده های زیبا جهت کلا س ها، زیباسازی راهروهای کلا س ها، دفتر معلمان، اتاق مشاوره و.- زیباسازی و تمیز بودن نمازخانه استفاده از خوشبو

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

arthanybwhi Timothy مطالب اینترنتی loyflicchorpa پی تک خبری گر بُوَد یک قطره قُلزُم گرددت. Nancy (Behnia Sadeghi (Genetics