نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ میمیری کص نگی باصدای دختر

((سارا))
تورابهبیكسیهشانهامقسمدادم
بهچالهگونهیحنانهامقسمدادم
قسمبهاشهدوسبحانِكَلالذیسارا
بهبالسوختهیپروانهامقسمدادم
قسمبهحیوالاهایهاینروبرگرد
نروكهبیتوچوویرانهام،قسمدادم
بهپایرفتنتاینگونهسختدهمتاوان
منیكهبرسرپیمانهام،قسمدادم
بهبیخِگوشِهمانجایپایدیروزت
بهعمررفتهیسالانهامقسمدادم
بهفِیسَمٰاؤوَمٰااَرْضُمنالذیسارا
بهایهایهیشكرانهامقسمدادم
بیاكهبرسرایاماخریندیدار
تورابهچاهزنخدانهامقسمدادم
((غزلیاتفرشیدشریفی))
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
McNair Middle School PTA tionuagaring دانلود پاورپوینت Caitlyn کتابخانه عمومی شهید کشن روستا Joy بلندی های بادگیر downloadtop siteamozeshomid مرکز آموزشی و توانبخشی سامان