نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ میمیری کص نگی باصدای دختر

((سارا))
تورابهبیكسیهشانهامقسمدادم
بهچالهگونهیحنانهامقسمدادم
قسمبهاشهدوسبحانِكَلالذیسارا
بهبالسوختهیپروانهامقسمدادم
قسمبهحیوالاهایهاینروبرگرد
نروكهبیتوچوویرانهام،قسمدادم
بهپایرفتنتاینگونهسختدهمتاوان
منیكهبرسرپیمانهام،قسمدادم
بهبیخِگوشِهمانجایپایدیروزت
بهعمررفتهیسالانهامقسمدادم
بهفِیسَمٰاؤوَمٰااَرْضُمنالذیسارا
بهایهایهیشكرانهامقسمدادم
بیاكهبرسرایاماخریندیدار
تورابهچاهزنخدانهامقسمدادم
((غزلیاتفرشیدشریفی))

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

!!.دهــکــده آنــدرویــد.!! روزمرگی های من stgfbvdd1 خاطرات یه دخی آبانی روستای پیرآباد دورود لرستان تولد دوباره دمپر ( Damper ) مادر love7913