نتایج جستجو برای عبارت :

حالا چه باید کرد

حالا میانه‌های میانه ای از تابستان است و رودها گویی که خشکیده اند و حالا آدم ها نیز گویی خشکیده اند و بهانه ها بسیار و نمودهای ظاهریشان بسیار تر و جهان کوچکشان را فریاد می زنند که بیشتر می خواسته اند و حالا محدود شده اند به اجبارها و تحمیل ها و به ناخواسته ها می تازند و به دیگران می تازند و به نزدیک می تازند و به دور هم شاید در دل و نه در زبان اما. آدم ها حالا بهانه گیر شده اند، بهانه شان اما بهانه ای بیش نیست که اگر بهانه ها شان سر جایش بود حالا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

بابیک فر قنادی ممتاز شریفی اصلی سایت ایران فایل گلیم samimirad91 zibaee154 systjetair نوکر آل فاطمه مطالب اینترنتی