نتایج جستجو برای عبارت :

دنظرخودراجهتجستجواینجابنویسید.

نمونه سوال های درس ارتباط ی 1-تفاوت بین ارتباطات و اطلاعات رابنویسید . 2-حداقل 4 نمونه از پیوندها یا مبادله های گوناگونی که در فعالیت ها و ارتباطات مختلف در سطح جامعه وجود دارند بنویسید. 3- عناصر تشکیل دهنده ارتباط ی را نام ببرید . 4- نهادهای موثر در ارتباطات ی را فقط نام ببرید . 5- در مدل ارتباطی پیر شفه منظور از عنصر واسطه چیست و به چند گروه تقسیم می شود. 6- نظریه های جریان خبر در ارتباطات ی را بنویسید و یکی از آنها را شرح دهید . 7- س
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Karissa تفریح و سرگمی با ما Moises تو بهترین خرید رو از ما داشته باش آموزش تقویت حافظه dragdoxile گروه هنر فنی و حرفه ای و کاردانش استان کردستان چاپخانه ی ایران زمین خواب گنجشک tebyan97