نتایج جستجو برای عبارت :

زیبا رحیمی دو رنگی

ملكا ذكر تو گویم كه تو پاكی و خدایینروم جز به همان ره كه توام راهنمائیهمه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویمهمه توحید تو گویم كه به توحید سزائیتو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداریاحد بی‌زن و جفتی، ملك كامروایینه نیازت به ولادت، نه به فرزندت حاجتتو جلیل الجبروتی،‌ تونصیر الامراییتو حكیمی، تو عظیمی، تو كریمی، تو رحيميتو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنائیبری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازیبری از بیم و امیدی، بری از چون و چرائیبری از خوردن و

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

هر چی که بخوای tamirkar-pakeyj نهالستان گردو خوشه ای#گردو زودبازده دخـترایرونی mediaresan مثنوی حرف هایم . . . درمان زخم بستر،زخم پای دیابتی،عروق پا در منزل:09122127505 تشریفات عروسی و خدمات مجالس الهه ناز