نتایج جستجو برای عبارت :

مترجم گوگل اندروید

 
ماهی قرمز کوچک روی بند رختی سرسره بازی می کرد . وقتی که آب بالا می آمد نفسش می گرفت . کارش شده بود سواری گرفتن از گربه ی باغچه ای که جای دفن فضولات انسانی است . پس یک روز کفش دوزک به نشانه ی اعتراض اعمال خبیثانه ی ماهی، بند رخت را برید . وقتی ماهی قرمز برای سرسره بازی آمد دید که بند رخت سر جای خودش نیست . پس مجبورشد که پا روی زمین بگذارد . وقتی به زمین رسید ، یکباره غرش مرگباری به صدا در آمد . زمین از هم باز شد و بعد ماهی قرمز را بلعید . کفش دوزک با خو

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

8500blog مطالب اینترنتی lorpress بازاریابی اینترنتی ـ نـاگفـتهـ هـای شـبانهـ مـن ـ/ نت خبر کیمیا سدید دارو daycreakenis postbx 18595007