نتایج جستجو برای عبارت :

هواشناسی بابلسر فورکا

آشفتگی بازار و آشفتگی های تکنولوژیکی رابطه متقابل میان سرمایه گذاران و تمایل به مدیریت بازاریابی مؤثر در کوتاه مدت و همچنین تاثیراین نوع مدیریت بازاریابی بر ارزش شرکت در آینده را می سنجند.این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سرمایه گذاری و آشفتگی های سرمایه گذاری و محیطی بر مدیریت بازاریابی و عملکرد شرکت انجام شد.روش تحقیق اط نظر ماهیت، توصیفی-تحلیل از نوع پیمایشی است و از نظر هدف، کاربردی میباشد.نمونه اماری در زمان پژوهش، 80 نفر از مدیران، کارشن
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
اینجا همه چی هست Michael's notes best-handsfree pariisab derstuakahand merajbehesht arsdfqw وی موزیک کتاب تفسیر موضوعی قرآن مکارم شیرازی tinoristi