نتایج جستجو برای عبارت :

کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران

سیزدهمین جلسه از دوره یازدهم، از سری کارگاههاي آموزشي خصوصي کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ويژه مسافران، روزهاي سه‌شنبه مورّخ ۱۳۹۸/۴/۱۱، با استادی: آقای علی، نگهبانی: آقای مهران، دبیری: آقای علی‌اصغر، با دستور جلسه: "آداب معاشرت، ادب و بی‌ادبی، تعادل و بی‌تعادلی"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
پنجمین جلسه از دوره هفدهم‌ از سری کارگاه هاي آموزشي کنگره 60  ويژه مسافران و همسفران شعبه آزادی با دستور جلسه ( چگونه از کنگره 60 قدر دانی می کنیم ؟) با استادی مسافر خیراله و با نگهبانی مسافر عبداله و با دبیری مسافر مصطفی در روز پنجشنبه مورخ 98/3/30راس ساعت 17: آغاز به کار نمود. خلاصه سخنان استاد:
سیزدهمین جلسه از دوره یازدهم،
از سری کارگاههاي آموزشي خصوصي کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ويژه مسافران،
روزهاي یکشنبه مورّخ ۱۳۹۸/۳/۲۶، با استادی: آقای علی، نگهبانی: آقای مجتبی، دبیری:
آقای سهراب، با دستور جلسه: "در کنگره ۶۰ چگونه قدردانی می‌کنیم؟"، رأس
ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
چهاردهمین جلسه از دوره یازدهم،
از سری کارگاههاي آموزشي خصوصي کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ويژه مسافران،
روزهاي یکشنبه مورّخ ۱۳۹۸/۴/۲، با استادی: آقای علیرضا، نگهبانی: آقای مجتبی، دبیری:
آقای سهراب، با دستور جلسه: "هفته دیده‌بان"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به
کار نمود.
دوازدهمین جلسه از دوره یازدهم،
از سری کارگاههاي آموزشي خصوصي کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ويژه مسافران،
روزهاي یکشنبه مورّخ ۱۳۹۸/۳/۱۹، با استادی: آقای حسین، نگهبانی: آقای مجتبی، دبیری
موقت: آقای هادی، با دستور جلسه: "وادی دهم و تأثیر آن روی من"، رأس ساعت
۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
دوازدهمین جلسه از دوره یازدهم،
از سری کارگاههاي آموزشي خصوصي کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ويژه مسافران،
روزهاي سه‌شنبه مورّخ ۱۳۹۸/۴/۴، با استادی: آقای محمد، نگهبانی: آقای مهران، دبیری:
آقای علی‌اصغر، با دستور جلسه: "هفته دیده‌بان"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به
کار نمود.
یازدهمین جلسه از دوره یازدهم، از سری کارگاههاي
آموزشي خصوصي کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ويژه مسافران، روزهاي سه‌شنبه مورّخ ۱۳۹۸/۳/۲۸، با استادی: آقای مهدی، نگهبانی: آقای مهران، دبیری: آقای علی‌اصغر،
با دستور جلسه: "در کنگره ۶۰ چگونه قدردانی می‌کنیم؟"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
اولین جلسه از دوره بیست و ششم کارگاه هاي آموزشي خصوصي کنگره 60 ويژه مسافران روزهاي دوشنبه با استادی آقای مصطفی، نگهبانی آقای رضا و دبیری مسافر فرهاد با دستور جلسه آداب معاشرت، ادب و بی ادبی و تعادل و بی تعادلی در تاریخ 1398/04/10 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
دهمین جلسه از دوره یازدهم، از سری
کارگاههاي آموزشي عمومی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ويژه مسافران و
همسفران، روزهاي پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۳، با استادی: کمک راهنمای محترم آقای
محمد، نگهبانی: آقای مسلم، دبیری: آقای علیرضا، با دستور جلسه: "آداب معاشرت،
ادب و بی‌ادبی، تعادل و بی‌تعادلی" و جشن تولد پنجمین سال رهايی کمک راهنما
مسافر عباس، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
اولین جلسه از دوره دوازدهم، از سری کارگاههاي آموزشي خصوصي کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ويژه مسافران، روزهاي یکشنبه مورّخ ۱۳۹۸/۴/۹، با استادی: آقای مجتبی،
نگهبانی: آقای علیرضا،
دبیری: آقای هادی، با دستور جلسه: "آداب
معاشرت، ادب و بی‌ادبی، تعادل و بی‌تعادلی"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
این
جلسه پنجمین جشن هفته دیده‌بان و کارگاه آموزشي عمومی کنگره 60؛ ويژه
مسافران و همسفران نمایندگی شمس به تاریخ 3 تیر ماه 98 با استادی دیدبان
خانوم آنی کماندار و نگهبانی آقای سیروس و دبیری آقای فرزاد با دستور جلسه هفته دیده‌بان راس ساعت 17 آغاز به کار کرد.
به نام خالق هستی روز یکشنبه2تیرماه 1398 جلسه هفتم ار دورهفدهم کارگاه هاي آموزشي خصوصي مسافران  کنگره 60 با استادی ایجنت محترم مسافر نادر ونگهبانی مسافر مرتضی ودبیری مسافر حسین بادستور جلسه "جشن هفته دیده بان "راس ساعت 17 شروع به کار نموداین چهارده دیدبان کارهاي اساسی کنگره زیر نظرشان هست و زحمت میکشند و ما وظیفه داریم قدردان زحمات ایشان باشیم
هفتمین جلسه از دوره چهاردهم از سری کارگاه هاي آموزشي کنگره 60 ويژه مسافران شعبه آزادی با دستور جلسه (در  کنگره 60 چگونه قدر دانی می کنیم ؟ ) با استادی مسافر فرشاد و با نگهبانی مسافر حسین و با دبیری مصطفی در روز سه‌شنبه مورخ 98/3/28 راس ساعت17  : آغاز به کار نمود.
خلاصه سخنان استاد:
یازدهمین جلسه از دوره شانزدهم از سری  کارگاه هاي آموزشي کنگره 60 ويژه مسافران و همسفران شعبه آزادی ویره با دستور جلسه ( هفته دیده بان ) با استادی مسافر میثم و با نگهبانی مسافر عبدالله و با دبیری مسافر علی در روز پنجشنبه مورخ 1398/04/06 راس ساعت17 : آغاز به کار نمود. خلاصه سخنان استاد: 
 به نام خالق هستی‌بخش.روز سه‌شنبه 98/04/11جلسه ششم از دور هفدهم  کارگاههاي آموزشي خصوصي مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی مرزبان محترم مسافرمجیدو نگهبانی مسافرکورش ودبیری مسافر احمد با دستور جلسه "آداب معاشرت،ادب وبی ادبی،تعادل وبی تعادلی   " رأس ساعت17 آغاز به نمود.در کنگره تعادل فوق درمان است و کسی که درمان می شود از لحاظ جسمی و روحی و رفتاری به تعادل می رسد.
روز
یکشنبه مورخ 98/03/12 جلسه پنجم از دوربیستم از سری کارگاه هاي آموزشي
کنگره 60 شعبه شیخ بهايی اصفهان ويژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی در استحکام پایه هاي مالی و علمی کنگره ، من چه کرده ام ؟با نگهبانی مسافرمرتضی و استادی مسافر امیرحسین و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 17:30 آغاز بکار نمود. کنگره
راه خودش را ادامه میدهد چون یک تفکر است چه ما کمک بکنیم وچه نکنیم راه
خودش را ادامه میدهد فقط ما هستیم که از قافله جا میمانیم ود
دهمین جلسه از دوره یازدهم،
از سری کارگاههاي آموزشي خصوصي کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ويژه مسافران،
روزهاي سه‌شنبه مورّخ ۱۳۹۸/۳/۲۱، با استادی: کمک راهنمای محترم آقای احمد، نگهبانی:
آقای مهران، دبیری: آقای علی‌اصغر، با دستور جلسه: "وادی دهم و تأثیر آن روی
من"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
سیزدهمین جلسه از دوره  بیست و پنجم کارگاه هاي آموزشي ويژه مسافران روزهاي دوشنبه با استادی کمک راهنمای محترم آقا حمید،
نگهبانی آقای مصطفی و دبیری مسافر امیر با دستور جلسه چگونه در کنگره قدردانی می کنم در تاریخ 1398/03/27 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
جلسه هشتم از دوره یازدهم سری کارگاههاي آموزشي خصوصي ويژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه "آداب و معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی" با استادی "آقامحمد سعید" و نگهبانی"آقا حسن" و دبیری "آقا ناصر"در روز سه‌شنبه مورخ 98/04/11 ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
هشتمین جلسه از دوره شانزدهمین از سری کارگاه هاي آموزشي کنگره  60 ويژه مسافران شعبه آزادی ویره با دستور جلسه آداب معاشرت ادب و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی با استادی مسافر علی اکبر  و با نگهبانی مسافر قاسم و با دبیری مسافر حیدر در روز سه شنبه مورخ1398/04/11  راس ساعت 17:   آغاز به کار نمود. خلاصه سخنان استاد: 
روز یکشنبه مورخ 16/4/98ششمین جلسه از  دور بیست و
هشتم کارگاههاي آموزشي خصوصي کنگره 60 نمایندگی وحید ويژه مسافران با استادی
مسافر آقای محمد و نگهبانی مسافر عزیز و دبیری مسافر سجاد با دستور جلسه (تخریب‌هاي
شیشه و درمان آن با متد DST) رأس ساعت 17  آغاز بکار نمود.
هشتمین جلسه از دوره بیست و هفتم سری کارگاههاي آموزشي خصوصي کنگره
60 نمایندگی ابوریحان روزهاي دوشنبه مورخ 98/3/13 با نگهبانی مسافر رسول و استادی
مسافر علی و دبیری مسافر مصطفی با دستور جلسه در استحکام پایه‌هاي مالی و علمی
کنگره 60 من چه کردم؟ رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.
سخنان استاد :
خداروشاکرم که دوباره در این جایگاه قرار گرفتم تا بتوانم آموزش بگیرم
و خدمت کنم، در مورد دستور جلسه نظر شخصی من این است که من برای کنگره هیچ کاری
انجام نداده‌ام و
"بنام قدرت مطلق"دوازدهمین جلسه از دوره ششم کارگاههاي آموزشي خصوصي کنگره 60، نمایندگی پاکدشت با نگهبانی  مسافر حسین و دبیری مسافر حمید و استادی مسافر رضا با دستور جلسه عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟  روز یکشنبه مورخ 1398/06/17 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
جلسه هشتم از دوره یازدهم سری کارگاههاي آموزشي خصوصي ويژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه: "آداب و معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی"با استادی: "آقا سهراب" و نگهبانی: "آقا مهدی" و دبیری:" آقا علیرضا" در روز یکشنبه مورخ 98/04/09 رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.
به نام خالق هستی روز یکشنبه2تیرماه 1398 جلسه هفتم ار دورهفدهم کارگاه هاي آموزشي خصوصي مسافران  کنگره 60 با استادی ایجنت محترم مسافر نادر ونگهبانی مسافر مرتضی ودبیری مسافر حسین بادستور جلسه "جشن هفته دیده بان "راس ساعت 17 شروع به کار نموداین چهارده دیدبان کارهاي اساسی کنگره زیر نظرشان هست و زحمت میکشند و ما وظیفه داریم قدردان زحمات ایشان باشیم
هشتمین
جلسه از دوره یازدهم، از سری کارگاههاي آموزشي عمومی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ويژه مسافران و همسفران، روزهاي پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۳، با استادی: کمک راهنمای محترم آقای مجید، نگهبانی:
آقای مسلم، دبیری: آقای قاسم، با دستور جلسه: "وادی دهم و تأثیر آن روی
من"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهمورخ 1398/03/12 کارگاه آموزشي خصوصي مسافران با دستورجلسه نقش من در استحکام پایه هاي مالی و علمی کنگره60 و استادی مسافر یاسر برگزار گردید. سپاسگزار و شاکر خداوند هستم که لیاقت و شایستگی حضور در این جایگاه را به من عطا کرد.از استاد عزیزم آقا سعید تشکر می کنم که با آموزشهاي خوبشان باعث شد که من این جایگاه را لمس و حس کنم.
به نام خداجلسه پنجم از دوره شصت و ششم سری کارگاههاي آموزشي عمومی کنگره 60؛ ويژه مسافران و همسفران سفردوم، با دستورجلسه  تخریب هاي شیشه و درمان آن با متد DST در روز چهارشنبه 1398/04/12 با استادی و نگهبانی آقای مهندس و دبیری مسافر محمد راس ساعت 9:15 آغاز به کار نمود.
نهمین جلسه از دوره سی وششم کارگاه هاي آموزشي ويژه همسفران نمایندگی پرستار با دستور جلسه در کنگره چگونه قدر دانی می کنیم به استادی کمک راهنمای محترم خانم نرگس ونگهبانی خانم ریحانه ودبیری خانم الهام در روز سه شنبه بیست وهشتم خرداد راس ساعت16:30 برگزار گردید.
زمان برگزاری جلسات و آدرس نمایندگی بوشهرروزهاي مشاوره: یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 13:30 الی 16
کارگاههاي آموزشي خصوصي مسافران: یکشنبه و سه‌شنبه ساعت: 17 الی 20
کارگاه آموزشي خصوصي همسفران: دوشنبه ساعت: 17 الی 20
کارگاه آموزشي عمومی مسافران و همسفران: پنجشنبه ساعت 17 الی 20
تلفن : امیرحسین علامی 09177710447 آدرس: بوشهر_ تنگک 2_ بالاتر از مسجد_ سمت چپ_ کوچه دومبرای کسب اطلاعات بیشتر از روش درمانی کنگره 60 به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دیجیتال مارکتینگ گروه حفاظتی سپاس ferdowsihotel logo-co سوله سازی سرود عشق،وب لژیون همسفر شهلا آغ سقل BooM RooM یک مُشت حرفهای "خُب. که‌چی؟" گونه!!! آموزش ریاضی تیزهوشان پایه نهم به دهم