نتایج جستجو برای عبارت :

ک‍ارب‍رده‍ای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ م‍دار م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ص‍وت‍ی‌

آنچه شرکتهای اجتماعی را از شرکتهای دیگر متمایز می کند تقدم منافع اجتماعی است. این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین ابعاد نوآوری در خدمت و محصول با کارآفرینی اجتماعی در شرکت مس ایران انجام شد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است. از این لحاظ که به بررسی ابعاد موضوع، در یک زمان و مکان خاص و توصیف شرایط می پردازد، در حوزه پژوهش های توصیفی قرار می گیرد.نمونه آماری تحقیق، 60 نفر از مدیران و معاونین و کارشناسان شرکت مورد مطالعه میباشند.برای جمع آوری داده ه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

nilufaranehs malkyab best grout خرید گن لاغری Maurice هارمونی باران خلاصه کتاب راهبردهای مدیریت منابع انسانی مایکل آرمسترانگ گوناگون فوتبال.مسی